Выбрать страницу

Գաղտնիության կանոնները

«ՏարազԱրտ» առցանց խանութում մեր կողմից հավաքվող ամբողջ տեղեկատվության նկատմամբ կիրառվում են սույն Գաղտնիության Կանոնները: «ՏարազԱրտ» առցանց խանութն օգտագործելով՝ Դուք համաձայնում եք մեր կողմից Գաղտնիության Կանոններին համապատասխան, Ձեր տեղեկատվության նկատմամբ ձեռնարկված բոլոր քայլերին: Դուք երաշխավորում և հավաստիացնում եք, որ Ձեր կողմից տրամադրված ամբողջ տեղեկատվությունը ճշգրիտ է:

1. «ՏարազԱրտ» առցանց խանութի հանրամատչելի հատվածները

«ՏարազԱրտ» առցանց խանութի հանրամատչելի հատվածները օգտագործելիս Դուք պարտավոր չեք տրամադրել Ձեր վերաբերյալ որևէ անձնական տեղեկություններ և նման ձևով կայքից օգտվելու ժամանակ մենք չենք հսկում կամ հավաքագրում Ձեր անձը նույնացնող որևէ տեղեկություն: Մենք կարող ենք հետևել, թե որքան մարդ է օգտվում մեր խանութից, այդուհանդերձ Ջեր ինքնությունը նման գործողությունների հետևանքով չի բացահայտվի: Ինչպես նաև մենք կարող ենք գրանցել Ձեր համակարգչի/մոբայլ սարքի տեղակայվածությունը Ինտերնետում համակարգի կառավարման և առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով և գրանցել ընդհանուր տեղեկությունները:

2. Տվյալների գաղտնիությունը

«ՏարազԱրտ» առցանց խանութը գերակայություն է համարում հաճախորդների տվյալների գաղտնիության պահպանումն ու պաշտպանությունը։ Հավաքագրված անձնական տվյալներն օգտագործվում են առաքման և սպասարկման որակի բարելավման նպատակով և դրանք կարող են փոխանցվել երրորդ կողմի միայն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված դեպքերում։

3. Անձնական տվյալների օգտագործումը մարքեթինգային նպատակներով

«ՏարազԱրտ»-ն մարքեթինգային նպատակներով կարող է օգտագործել իր հաճախորդների անձնական տվյալները և այդ տվյալների հիման վրա իր անունից իր հաճախորդներին տրամադրի բուկլետներ, տարբեր օգտակար և հետաքրքիր տեղեկատվություն, ուղարկի էլեկտրոնային կամ թղթային նամակներ, ուղարկի SMS-ներ, կատարի զանգեր, օգտագործի այլ հաղորդակցման միջոցներ:

Նման տեղեկատվություն չստանալու համար հաճախորդը պետք է տեղեկացնի «ՏարազԱրտ»-ին դրանցից հրաժարվելու մասին՝ զանգահարելով (099) 818 990 հեռախոսահամարով կամ ուղարկելով էլեկտրոնային նամակ sales@tarazart.am հասցեով:

4. Մտավոր սեփականության իրավունքները

Դուք ընդունում եք և համաձայն եք, որ «ՏարազԱրտ» առցանց խանութում առկա բոլոր նյութերը, բացառությամբ հաճախորդի մեկնաբանությունների, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ տեքստերը, ծրագրերը, գրաֆիկական կամ ոչ-գրաֆիկական նկարները, ձայնագրությունները, երաժշտությունը, տեսահոլովակները, ինտերակտիվ հնարավորությունները և դրանց նման նյութերը (այսուհետ՝ Նյութեր), ինչպես նաև դրանում առկա ապրանքանիշերը, ծառայությունների նշաններն ու լոգոները (այսուհետ՝ Նշաններ) պատկանում են «ՏարազԱրտ» առցանց խանութին կամ գրանցված են նրա կողմից և ենթակա են պաշտպանության որպես հեղինակային իրավունք և մտավոր սեփականության իրավունք՝ միջազգային կոնվենցիաների եւ ներպետական օրենսդրության համաձայն:

Եթե Դուք հետաքրքրված եք «ՏարազԱրտ» առցանց խանութում տեղ գտած տեղեկատվությամբ, խնդրում ենք դիմել «ՏարազԱրտ»-ին՝ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով sales@tarazart.am հասցեին կամ զանգահարելով (099) 818 990 հեռախոսահամարով:

5. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը /Ֆորս-մաժոր/

Հրապարակային պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Հրապարակային պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելակել: Այդպիսի իրավիճակներն են` երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների, ներառյալ` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Հրապարակային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա Հրապարակային պայմանագրի կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Հրապարակային պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

6. Վեճերի լուծման կարգը

Սույն Կանոնների կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։